profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV

BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK W BIAŁYMSTOKU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi płatnego dostępu do treści w postaci audiowizualnej, oferowanych przez Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku z siedzibą przy ul. K. Kalinowskiego 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Białystok pod numerem RIK 06/99, NIP 542-000-03-28 , REGON 000278994. Usługa, o której mowa powyżej jest realizowana na stronie internetowej pod adresem: https://btl.ppv-stream.pl/

§ 2

DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji lub Wydarzenia, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”) poprzez stronę https://btl.ppv-stream.pl/.

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu PPV Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.

Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do transmisji spektaklu lub innego wydarzenia realizowanego przez Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku.

Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez system płatności internetowych firmy PayU S.A., weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji lub Wydarzenia do godziny zakończenia Audycji lub Wydarzenia, w którym dostępna będzie Audycja lub Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia przez jego nadawcę.

Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z tytułu świadczenia Usługi PPV, w kwocie każdorazowo podawanej przy danej Usłudze, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

 1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://btl.ppv-stream.pl/.
 3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://btl.ppv-stream.pl/ oraz płatności za pośrednictwem sytemu płatności internetowych firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu PayU.
 4. Zamówienie wymaga podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu oraz hasła. Adres e-mail Użytkownika i wpisane hasło będą służyć do logowania w celu obejrzenia Wydarzenia, do którego Użytkownik wykupił dostęp.
 5. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://btl.ppv-stream.pl/regulations.
 6. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Zakup umożliwia dostęp do usługi transmisji całego Wydarzenia lub Audycji w systemie PPV.
 8. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.
 9. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na terytorium Unii Europejskiej.
 10. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
 11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z systemu PPV Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 13. Wysokość opłaty za Dostęp do Audycji lub Wydarzenia w ramach Usługi PPV ustalana jest odrębnie i niezależnie od cen biletów na spektakle grane w siedzibie BTL.
 14. Do zakupu Dostępu do Audycji lub Wydarzenia w ramach Usługi PPV nie mają zastosowania zniżki dla posiadaczy Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Aktywnego Seniora.

§ 4

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.
 2. Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

§ 5

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Audycje lub Wydarzenia udostępnione w usłudze są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.
 2. Po uzyskaniu dostępu Użytkownik może jedynie oglądać bez możliwości ich pobierania lub zapisu.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Usługi w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji.
 4. Transmisje posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.

§ 6

REKLAMACJA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu PPV lub jego awarii.
 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie PPV.
 3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia.
 5. Reklamacje można składać pod adresem organizacja@btl.bialystok.pl
 6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://btl.ppv-stream.pl/regulations oraz w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.
 2. Korzystanie z Usługi jest dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2020 r.

ORGANIZATOR

Białostocki Teatr Lalek

PARTNER